หน้าแรก
  


ประวัติความเป็นมา
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ภาพกิจกรรม
 

ข่าวประกวดราคา

ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 ส่วนกองคลัง

 ส่วนกองช่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
เที่ยวตำบลพรหมนิมิต
สินค้าตำบลพรหมนิมิต
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานปฏิบัติงานธุรการ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานปฏิบัติงานช่างโยธา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
เรื่องขอส่งแบบประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมตราฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ตามระเบียบฯ ข้อที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ
เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรหมนิมิต
งบแสดงฐานะการเงิน กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
อ่านต่อ »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำลำลางระบายน้ำเส้นชลประทาน - บ้านแก้วฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหนองหญ้ารังกา (ช่วงที่ 2)
เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาด 310 .00 เมตร
เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาด 190 .00 เมตร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม ชาย-หญิง ผู้พิการและกรรมการผู้สูงอายุ บริเวรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย
งบเงินสะสม เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประจำงวด ปีงบประมาณ 2559 หมายเหตุ 16
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
นายก อบต.
นายสมเกียรติ คงทิม
ปลัด อบต.
นางชุติมา อาจแก้ว
(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.)

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

หน่วยบริการประชาชน อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี พศ.2561

กิจกรรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลพรหมนิมิต

กิจกรรมวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพรหมนิมิต

กิจกรรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ตรวจประเมินคัดเลือกเข้าประกวด ศส. ปชต. ดีเด่น ในระดับจังหวัด

กิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหา 'ยาเสพติด'

กิจกรรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

โครงการสามวัยใส่ใจสุขภาพ

กิจกรรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

โครงการสนับสนุน การแข่งกีฬา เด็กเยาวชนฯ

กิจกรรมวันที่ 30 เมษายน 2561

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมฯ

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2016 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com