หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 ส่วนกองคลัง

 ส่วนกองช่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลพรหมนิมิต
สินค้าท้องถิ่น ตำบลพรหมนิมิต
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
คำแนะนำการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ประกาศรับสมัครคนงานทั่วไป (จ้างเหมาแรงงาน)
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2559
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงิยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
อ่านต่อ »
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย
งบเงินสะสม เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประจำงวด ปีงบประมาณ 2559 หมายเหตุ 16
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึง วันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่าย ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่าย ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่าย ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายสมเกียรติ คงทิม
ปลัด อบต.
นายอานนท์ ดิษฐหร่าย
กิจกรรมวันที่ 11 เมษายน 2560

โครงการ 7 วันขับขี่ปลอดภัยร่วมใจ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศการสงการนต์

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2560
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3R
กิจกรรมวันที่ 3 เมษายน 2560
งานปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมวันที่ 31 มีนาคม 2560
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว
กิจกรรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการร่วมแรงร่วมใจชุมชนท้องถิ่น
เครือข่าย สู่ตำบลสุขภาวะ
กิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2016 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com