หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 ส่วนกองคลัง

 ส่วนกองช่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
เที่ยวตำบลพรหมนิมิต
สินค้าตำบลพรหมนิมิต
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานปฏิบัติงานธุรการ
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานปฏิบัติงานช่างโยธา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
เรื่องขอส่งแบบประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมตราฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ตามระเบียบฯ ข้อที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ
เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรหมนิมิต
งบแสดงฐานะการเงิน กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ( LPA 6 ด้าน)
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
คำแนะนำการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2560
อ่านต่อ »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำลำลางระบายน้ำเส้นชลประทาน - บ้านแก้วฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหนองหญ้ารังกา (ช่วงที่ 2)
เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาด 310 .00 เมตร
เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้ารังกา ขนาด 190 .00 เมตร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม ชาย-หญิง ผู้พิการและกรรมการผู้สูงอายุ บริเวรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย
งบเงินสะสม เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประจำงวด ปีงบประมาณ 2559 หมายเหตุ 16
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายสมเกียรติ คงทิม
ปลัด อบต.
นายอานนท์ ดิษฐหร่าย
กิจกรรมวันที่ 13 ธันวาคม 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันเปิดเรียนวันแรก ของเทอมที่ 2

กิจกรรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

โครงการออกหน่วยบริการ รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (เคลื่อนที่)

กิจกรรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

โครงการพัฒนาให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะตำบลพรหมนิมิต

กิจกรรมวันที่ 26 กันยายน 2560

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ

กิจกรรมวันที่ 14 กันยายน 2560

ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญตน ณ วัดถ้ำทิพย์มงคล (วัดหนองดุก)

กิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2560

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันที่ 6 กันยายน 2560

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

โครงการ ลดเมา เพิ่มสุข ปฏิบัติการพรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ

กิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน "

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2016 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com