หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักปลัด

 ส่วนกองคลัง

 ส่วนกองช่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลพรหมนิมิต
สินค้าท้องถิ่น ตำบลพรหมนิมิต
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
คำแนะนำการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ประกาศรับสมัครคนงานทั่วไป (จ้างเหมาแรงงาน)
กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2559
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงิยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
อ่านต่อ »
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 2 งบทรัพยสิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย
งบเงินสะสม เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประจำงวด ปีงบประมาณ 2559 หมายเหตุ 16
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึง วันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่าย ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่าย ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
รายงานรายจ่าย ในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.59
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายสมเกียรติ คงทิม
ปลัด อบต.
นายอานนท์ ดิษฐหร่าย
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
โครงการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2560
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว
กิจกรรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการร่วมแรงร่วมใจชุมชนท้องถิ่น
เครือข่าย สู่ตำบลสุขภาวะ
กิจกรรมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรมวันที่ 31 มกราคม 2560
โครงการด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย BIG CLEANING DAY
กิจกรรมวันที่ 25 มกราคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะ
ด้านอาชีพของคนพิการ
กิจกรรมวันที่ 28 มกราคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลพรหมนิมิตร
กิจกรรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และพระราชเสานีย์
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210
โทร.056-373903 โทรสาร.056-373903
Copyrights © 2016 www.tambonPromnimit.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com